โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

347
จำนวนนักเรียน
16
ห้องเรียน
25
ครู/บุคลากร
16
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
หมู่ที่ 11 ภูเงิน ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43230
โทรศัพท์ 042417239 โทรสาร 042417239 อีเมล 43020122@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.faoraiwittayaschool.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
3
31
32
63
ประถมศึกษา
9
105
88
193
มัธยมศึกษาตอนต้น
4
46
45
91
รวมทั้งหมด
16
182
165
347
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.75
25.66
20.26
30.83
31.13
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
52
27.29
24.47
30.21
33.49
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดม หวังหมู่กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 63 คน

18.16%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 193 คน

55.62%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 91 คน

26.22%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.8
56.47
47.75
ภาษาอังกฤษ
30.13
25.28
25.66
คณิตศาสตร์
35.79
29.63
20.26
วิทยาศาสตร์
42.32
36.37
30.83
รวม
38.51
36.94
31.13
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
45.38
48.53
52
ภาษาอังกฤษ
27.5
25.53
27.29
คณิตศาสตร์
23.25
27.53
24.47
วิทยาศาสตร์
33.25
32
30.21
รวม
32.35
33.4
33.49