โรงเรียนบ้านหนองหลวง

150
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
หมู่ที่ 1 หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042417898 โทรสาร 042417898 อีเมล 43020136@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ bnl.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
19
18
37
ประถมศึกษา
6
56
57
113
รวมทั้งหมด
8
75
75
150
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.56
35.83
32.78
35.39
38.64
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสริม นาหนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 37 คน

24.67%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คน

75.33%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
40.55
54.78
50.56
ภาษาอังกฤษ
25
33.44
35.83
คณิตศาสตร์
35.71
46.88
32.78
วิทยาศาสตร์
45.21
37.13
35.39
รวม
36.62
43.06
38.64