โรงเรียนบ้านแบง

270
จำนวนนักเรียน
11
ห้องเรียน
18
ครู/บุคลากร
11
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแบง
หมู่ที่ 20 แบงใหม่ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042414884 โทรสาร 042414884 อีเมล 43020137@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.bbs.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
12
19
31
ประถมศึกษา
6
82
94
176
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
34
29
63
รวมทั้งหมด
11
128
142
270
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
43.52
27.07
25.52
35.69
32.95
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.82
27.58
23.13
28.18
32.18
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 31 คน

11.48%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 176 คน

65.19%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 63 คน

23.33%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
43.98
45.09
43.52
ภาษาอังกฤษ
32.96
32.07
27.07
คณิตศาสตร์
32.78
29.35
25.52
วิทยาศาสตร์
38.7
31.83
35.69
รวม
37.11
34.59
32.95
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
44.61
51.21
49.82
ภาษาอังกฤษ
25.61
25.24
27.58
คณิตศาสตร์
19.44
23.45
23.13
วิทยาศาสตร์
32.61
36.21
28.18
รวม
30.57
34.03
32.18