โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

168
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
หมู่ที่ 5 หนองจอก ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042016222 โทรสาร 042016222 อีเมล 43020133@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nongjok.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
24
24
48
ประถมศึกษา
6
54
66
120
รวมทั้งหมด
8
78
90
168
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
46.08
27.5
24.17
34.91
33.17
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 48 คน

28.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คน

71.43%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.11
54.58
46.08
ภาษาอังกฤษ
26.59
31.88
27.5
คณิตศาสตร์
31.36
28.33
24.17
วิทยาศาสตร์
36.05
35.38
34.91
รวม
33.78
37.54
33.17