โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

133
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา
หมู่ที่ 3 กุดแคน ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 4320132@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ knp.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
16
14
30
ประถมศึกษา
6
44
59
103
รวมทั้งหมด
8
60
73
133
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
48.3
32.5
26.36
26.82
33.5
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 30 คน

22.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 103 คน

77.44%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.63
53.88
48.3
ภาษาอังกฤษ
37.11
29.47
32.5
คณิตศาสตร์
40.26
36.05
26.36
วิทยาศาสตร์
36.53
32.37
26.82
รวม
40.63
37.94
33.5