โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

159
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
11
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
หมู่ที่ 16 สุขสำราญ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 43020134@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ bng.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
15
18
33
ประถมศึกษา
6
74
52
126
รวมทั้งหมด
8
89
70
159
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
37.38
30.69
23.06
28.26
29.85
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนุกูล เข่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 33 คน

20.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 126 คน

79.25%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
39.6
47.44
37.38
ภาษาอังกฤษ
28.5
30.83
30.69
คณิตศาสตร์
35.33
25.28
23.06
วิทยาศาสตร์
35
34.64
28.26
รวม
34.61
34.55
29.85