โรงเรียนอนุบาลหนองควาย

653
จำนวนนักเรียน
25
ห้องเรียน
31
ครู/บุคลากร
25
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
หมู่ที่ 2 หนองควาย ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042016509 โทรสาร 042016509 อีเมล 43020127@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nongkhwainew.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
7
89
81
170
ประถมศึกษา
18
246
237
483
รวมทั้งหมด
25
335
318
653
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
47.22
25.82
30.9
30.27
33.55
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยยงค์ คลังกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 170 คน

26.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 483 คน

73.97%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.15
51.35
47.22
ภาษาอังกฤษ
26.79
29.82
25.82
คณิตศาสตร์
32.5
32.14
30.9
วิทยาศาสตร์
36.24
39.28
30.27
รวม
34.17
38.15
33.55