โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

70
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม
หมู่ที่ 7 หนองวัวชุม ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-089-812 โทรสาร อีเมล 43020131@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nwc.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
13
17
ประถมศึกษา
6
33
20
53
รวมทั้งหมด
8
37
33
70
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.21
25.71
32.14
33.21
35.32
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพัทยา บุญญะรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 17 คน

24.29%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 53 คน

75.71%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
46.26
58.25
50.21
ภาษาอังกฤษ
30.25
35.66
25.71
คณิตศาสตร์
29.5
31.32
32.14
วิทยาศาสตร์
42.6
44.32
33.21
รวม
37.15
42.39
35.32