โรงเรียนบ้านท่าคำบง

141
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
12
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านท่าคำบง
หมู่ที่ 5 ท่าคำบง ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042436816 โทรสาร อีเมล 43020130@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.thakambong.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
15
28
ประถมศึกษา
6
60
53
113
รวมทั้งหมด
8
73
68
141
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
50.35
31.04
37.08
38.35
39.21
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโสภณ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 28 คน

19.86%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 113 คน

80.14%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.39
54.23
50.35
ภาษาอังกฤษ
24.26
27.5
31.04
คณิตศาสตร์
29.41
39.17
37.08
วิทยาศาสตร์
35.85
40.71
38.35
รวม
31.73
40.4
39.21