โรงเรียนบ้านนาฮำ

356
จำนวนนักเรียน
18
ห้องเรียน
24
ครู/บุคลากร
18
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาฮำ
หมู่ที่ 17 บ้านนาฮำ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042417312 โทรสาร 042417312 อีเมล 43020125@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ www.nhm.nongkhai2.go.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
31
33
64
ประถมศึกษา
11
93
95
188
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
58
46
104
รวมทั้งหมด
18
182
174
356
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.74
26.94
29.35
32.35
33.35
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
53.17
29.5
18.67
26.5
31.96
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายทองคำ ปาปะโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 64 คน

17.98%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 188 คน

52.81%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 104 คน

29.21%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
36.88
50.42
44.74
ภาษาอังกฤษ
26.04
31.12
26.94
คณิตศาสตร์
27.08
34.34
29.35
วิทยาศาสตร์
35.58
36.18
32.35
รวม
31.4
38.02
33.35
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
41.95
47
53.17
ภาษาอังกฤษ
27.89
26.52
29.5
คณิตศาสตร์
20.54
23.7
18.67
วิทยาศาสตร์
30.7
30.96
26.5
รวม
30.27
32.05
31.96