โรงเรียนบ้านหนองยาง

98
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
หมู่ที่ 6 หนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042430278 โทรสาร 042430278 อีเมล malaisri38@gmail.com
เว็บไซต์ www.nkny.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
8
14
22
ประถมศึกษา
6
38
38
76
รวมทั้งหมด
8
46
52
98
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
54.81
25.83
34.44
35.14
37.56
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสิริพงศ์ สายแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

22.45%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 76 คน

77.55%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
37.46
41.97
54.81
ภาษาอังกฤษ
33.93
32.71
25.83
คณิตศาสตร์
31.07
31.25
34.44
วิทยาศาสตร์
35.57
34.33
35.14
รวม
34.51
35.07
37.56