โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง

419
จำนวนนักเรียน
22
ห้องเรียน
26
ครู/บุคลากร
22
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
หมู่ที่ 10 คำบุญมี ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ โทรสาร 042436863 อีเมล
เว็บไซต์ www.vetee.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
4
32
29
61
ประถมศึกษา
12
124
130
254
มัธยมศึกษาตอนต้น
6
53
51
104
รวมทั้งหมด
22
209
210
419
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
44.36
24.52
25.65
33.42
31.99
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
59.32
31.86
24.57
30.02
36.44
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 61 คน

14.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 254 คน

60.62%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 104 คน

24.82%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
42.39
53.89
44.36
ภาษาอังกฤษ
28.09
30.21
24.52
คณิตศาสตร์
30.15
30.96
25.65
วิทยาศาสตร์
36.56
36.7
33.42
รวม
34.3
37.94
31.99
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52.1
50.82
59.32
ภาษาอังกฤษ
26.26
24
31.86
คณิตศาสตร์
28.26
29.65
24.57
วิทยาศาสตร์
36.45
34.47
30.02
รวม
35.77
34.74
36.44