โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

366
จำนวนนักเรียน
18
ห้องเรียน
24
ครู/บุคลากร
18
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 12 คำแก้ว ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
โทรศัพท์ 085-7521167 โทรสาร อีเมล 43020139@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ nonsaad.nongkhai2.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
27
27
54
ประถมศึกษา
11
100
93
193
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
65
54
119
รวมทั้งหมด
18
192
174
366
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
49.69
27.78
31.11
37.08
36.42
เขตพื้นที่
46.08
28.68
29.81
32.90
34.37
สพฐ.
47.95
30.86
31.60
34.30
36.18
ประเทศ
49.07
34.42
32.90
35.55
37.99
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม
โรงเรียน
64.08
30
29.23
30.77
38.52
เขตพื้นที่
52.34
28.51
24.20
29.45
33.63
สพฐ.
55.91
32.98
26.98
30.22
36.52
ประเทศ
55.14
33.25
26.73
30.07
36.30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายปกครอง ธานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 54 คน

14.75%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 193 คน

52.73%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 119 คน

32.51%
คะแนนเฉลี่ย O-NET ป.6 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
48.25
52.46
49.69
ภาษาอังกฤษ
27.69
27.7
27.78
คณิตศาสตร์
35
34.05
31.11
วิทยาศาสตร์
34.83
38.81
37.08
รวม
36.44
38.26
36.42
คะแนนเฉลี่ย O-NET ม.3 เทียบ 3 ปีการศึกษา
กลุ่มสาระฯ
2560
2561
2562
ภาษาไทย
52.31
66.54
64.08
ภาษาอังกฤษ
25.25
28.46
30
คณิตศาสตร์
25.75
31.69
29.23
วิทยาศาสตร์
31
41.38
30.77
รวม
33.58
42.02
38.52