จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน กุดบง จำนวน 8 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020001
บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
8
39
38
77
43020002
บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
8
31
38
69
43020003
บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
8
16
11
27
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
9
40
41
81
43020005
บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
8
63
65
128
43020006
บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย
8
30
38
68
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
8
33
34
67
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
8
6
11
17