จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เฝ้าไร่ จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
8
88
67
155
43020121
บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
8
91
93
184
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
16
182
165
347
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
9
34
34
68
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
12
132
131
263
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
18
182
174
356
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
8
46
52
98
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
22
209
210
419
43020139
บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
18
192
174
366
43020140
บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
8
51
63
114