จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ชุมช้างบ้านผือ จำนวน 7 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
77
56
133
43020019
บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย
19
171
145
316
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
58
49
107
43020021
บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
8
16
14
30
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย
8
55
42
97
43020041
บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย
8
71
65
136
43020042
บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย
22
294
255
549