จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เซิมโพธิ์ จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020023
บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
16
188
163
351
43020024
บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
8
79
75
154
43020025
บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
8
55
51
106
43020026
บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
8
38
40
78
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
0
0
0
0
43020044
บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
50
40
90
43020045
บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
65
63
128
43020046
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
22
228
207
435
43020047
บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
12
169
126
295
43020048
บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
68
63
131