จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน ทุ่งหลวงต่างคำ จำนวน 10 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020028
บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
26
20
46
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
47
27
74
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
39
29
68
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
14
25
39
43020057
บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
12
127
109
236
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
67
71
138
43020059
บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
11
133
119
252
43020060
บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
39
38
77
43020061
บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
28
32
60
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
45
28
73