จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน เปงจานนคร จำนวน 14 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020141
สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี
11
95
65
160
43020142
บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
8
37
35
72
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
39
46
85
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
21
19
40
43020145
รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี
11
122
102
224
43020146
บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี
8
36
46
82
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
8
18
22
40
43020148
บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
8
44
47
91
43020149
บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
9
60
61
121
43020156
บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
8
53
49
102
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
8
72
64
136
43020158
บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
6
13
7
20
43020159
บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
8
35
20
55
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
8
38
27
65