จำนวนนักเรียนในสังกัด กลุ่มโรงเรียน รัตนวาปี จำนวน 12 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
16
176
188
364
43020151
บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
38
50
88
43020152
บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
11
127
150
277
43020153
บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
45
42
87
43020154
บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
59
43
102
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
58
58
116
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
8
38
43
81
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
8
56
40
96
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
8
17
16
33
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
8
49
58
107
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
8
36
31
67
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
11
88
95
183