จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 106 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
43020001
บ้านกุดบง กุดบง โพนพิสัย
8
37
38
75
43020002
บ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย
8
32
40
72
43020003
บ้านนิคมดงบัง กุดบง โพนพิสัย
7
18
10
28
43020004
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง โพนพิสัย
9
41
42
83
43020005
บ้านโนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย
8
66
64
130
43020006
บ้านหนองกุ้ง กุดบง โพนพิสัย
8
34
37
71
43020007
บ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย
8
36
35
71
43020008
บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว กุดบง โพนพิสัย
8
8
13
21
43020009
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล โพนพิสัย
34
506
563
1,069
43020010
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล โพนพิสัย
8
27
30
57
43020011
หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย
8
85
84
169
43020012
บ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย
8
30
28
58
43020013
บ้านนาตาล จุมพล โพนพิสัย
8
54
52
106
43020014
บ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย
12
152
160
312
43020015
บ้านปักหมู จุมพล โพนพิสัย
8
27
16
43
43020016
บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย
8
44
39
83
43020017
ยูเนสโกสัมมนา จุมพล โพนพิสัย
7
18
12
30
43020018
ชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
75
63
138
43020019
บ้านบัว ชุมช้าง โพนพิสัย
19
182
147
329
43020020
บ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย
8
66
46
112
43020021
บ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย
8
14
9
23
43020022
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง โพนพิสัย
8
49
37
86
43020023
บ้านเซิม เซิม โพนพิสัย
16
189
174
363
43020024
บ้านท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย
8
85
88
173
43020025
บ้านโคกกลาง เซิม โพนพิสัย
8
54
52
106
43020026
บ้านคำตอยูง เซิม โพนพิสัย
8
43
36
79
43020027
บ้านหนองแคนดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย
5
7
11
18
43020028
บ้านหนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
24
21
45
43020029
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
44
25
69
43020030
บ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
32
24
56
43020031
บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวง โพนพิสัย
8
20
28
48
43020032
บ้านแป้น นาหนัง โพนพิสัย
8
93
70
163
43020033
บ้านกุดแกลบ นาหนัง โพนพิสัย
8
39
34
73
43020035
บ้านหนองหอย นาหนัง โพนพิสัย
8
90
79
169
43020036
บ้านก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย
8
85
80
165
43020037
บ้านดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย
8
70
63
133
43020038
บ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย
2
2
5
7
43020039
บ้านนาหนัง นาหนัง โพนพิสัย
10
122
109
231
43020040
บ้านผือ สาขา คำอินแปลง บ้านผือ โพนพิสัย
0
0
0
0
43020041
บ้านหนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย
8
64
58
122
43020042
บ้านผือ บ้านผือ โพนพิสัย
22
289
251
540
43020044
บ้านคำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
54
44
98
43020045
บ้านคำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
64
65
129
43020046
บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
20
233
208
441
43020047
บ้านคำปะกั้ง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
12
178
122
300
43020048
บ้านปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย
8
69
66
135
43020050
บ้านดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย
11
79
71
150
43020051
ชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง โพนพิสัย
8
105
115
220
43020052
บ้านวัดหลวง วัดหลวง โพนพิสัย
8
76
82
158
43020053
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง โพนพิสัย
8
61
64
125
43020054
บ้านสร้างนางขาว สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
39
33
72
43020055
บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
32
24
56
43020056
บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย
8
40
30
70
43020057
บ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย
12
128
114
242
43020058
บ้านเหล่าต่างคำ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
68
72
140
43020059
บ้านเชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
11
130
120
250
43020060
บ้านนาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
40
38
78
43020061
บ้านโคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
32
30
62
43020062
บ้านห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย
8
42
33
75
43020120
บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก นาดี เฝ้าไร่
8
88
67
155
43020121
บ้านนาดี นาดี เฝ้าไร่
8
93
83
176
43020122
เฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
19
196
156
352
43020123
บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
9
33
33
66
43020124
รสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
11
131
130
261
43020125
บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
17
172
165
337
43020126
บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
8
49
50
99
43020127
อนุบาลหนองควาย วังหลวง เฝ้าไร่
25
343
315
658
43020128
เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวง เฝ้าไร่
8
99
93
192
43020129
บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่
8
30
20
50
43020130
บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่
8
74
70
144
43020131
บ้านหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่
8
34
28
62
43020132
บ้านกุดแคนโนนมันปลา หนองหลวง เฝ้าไร่
8
57
70
127
43020133
บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่
9
81
93
174
43020134
บ้านหนองบัวเงิน หนองหลวง เฝ้าไร่
9
89
72
161
43020135
ป่าไม้อุทิศ ๘ หนองหลวง เฝ้าไร่
8
36
45
81
43020136
บ้านหนองหลวง หนองหลวง เฝ้าไร่
8
74
65
139
43020137
บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่
11
145
150
295
43020138
เวทีราษฎร์บำรุง อุดมพร เฝ้าไร่
19
228
207
435
43020139
บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่
18
191
172
363
43020140
บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่
8
59
68
127
43020141
สุทธสิริโสภา นาทับไฮ รัตนวาปี
11
100
66
166
43020142
บ้านนาทับไฮ นาทับไฮ รัตนวาปี
8
37
27
64
43020143
บ้านนาคำมูลชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
41
50
91
43020144
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร นาทับไฮ รัตนวาปี
8
18
25
43
43020145
รุจีจินตกานนท์ นาทับไฮ รัตนวาปี
11
132
102
234
43020146
บ้านหนองเค็ม นาทับไฮ รัตนวาปี
8
32
44
76
43020147
บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง นาทับไฮ รัตนวาปี
8
21
28
49
43020148
บ้านดอนเหมือด บ้านต้อน รัตนวาปี
8
45
53
98
43020149
บ้านต้อน บ้านต้อน รัตนวาปี
9
70
56
126
43020150
บ้านพระบาทนาหงส์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
16
183
183
366
43020151
บ้านนาสิงห์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
42
45
87
43020152
บ้านนายาง พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
12
130
143
273
43020153
บ้านสามัคคีชัย พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
41
42
83
43020154
บ้านโปร่งสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
63
47
110
43020155
เตชะไพบูลย์ 1 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี
8
49
47
96
43020156
บ้านดงดาล โพนแพง รัตนวาปี
8
56
49
105
43020157
อนุบาลนิคมเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี
8
67
66
133
43020158
บ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี
6
12
8
20
43020159
บ้านโพนแพง โพนแพง รัตนวาปี
8
36
21
57
43020160
สนธิราษฎร์บำรุง โพนแพง รัตนวาปี
8
35
27
62
43020161
บ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี
8
39
39
78
43020162
บ้านน้ำเป รัตนวาปี รัตนวาปี
8
54
44
98
43020163
บ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี
8
16
20
36
43020164
นิคมเจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี
8
41
57
98
43020165
บ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี รัตนวาปี
8
36
32
68
43020166
บ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี รัตนวาปี
11
97
98
195