ข้อมูลนักเรียน (10 พฤศจิกายน 2562)

15,893
จำนวนนักเรียน
8,218
นักเรียนชาย
7,675
นักเรียนหญิง
1,008
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 3 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (10 พฤศจิกายน 2562)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
4
11
19
30
113
792
693
1,485
112
794
788
1,582
รวมอนุบาล
229
1,597
1,500
3,097
121
966
963
1,929
116
1,011
925
1,936
ประถมศึกษาปีที่ 3
118
933
911
1,844
ประถมศึกษาปีที่ 4
120
997
855
1,852
ประถมศึกษาปีที่ 5
116
976
890
1,866
ประถมศึกษาปีที่ 6
117
933
946
1,879
รวมประถมศึกษา
708
5,816
5,490
11,306
มัธยมศึกษาปีที่ 1
25
286
252
538
มัธยมศึกษาปีที่ 2
23
279
221
500
23
240
212
452
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
71
805
685
1,490
รวมทั้งหมด
1,008
8,218
7,675
15,893
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
59
545
4,423
4,104
8,527
21
235
2,302
2,152
4,454
26
228
1,493
1,419
2,912
รวมทั้งหมด
106
1,008
8,218
7,675
15,893
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (10 พฤศจิกายน 2562)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
9
101
943
984
1,927
4
35
321
332
653
8
64
272
279
551
5
51
386
302
688
5
44
248
212
460
5
43
312
293
605
7
52
501
440
941
4
40
371
350
721
5
56
598
505
1,103
3
30
353
309
662
4
29
118
98
216
5
64
581
534
1,115
2
16
181
150
331
6
53
482
495
977
5
57
580
526
1,106
3
45
478
447
925
6
51
283
290
573
7
62
381
342
723
2
17
115
109
224
6
60
508
507
1,015
5
38
206
171
377
รวมทั้งหมด
106
1,008
8,218
7,675
15,893
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3097 คน

19.49%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11306 คน

71.14%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 1490 คน

9.38%
รายละเอียดทั้งหมด