ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสุดารัตน์  โพธิ์หล้า
ชื่อ-สกุล (en) : MISS.SUDARA  Pola
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0833325595  
อีเมล์ : 43020007@nongkhai2.go.th

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 333  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1999-07-01  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านกลุ่มพัฒนา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-