ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพัทยา  บุญญะรัง
ชื่อ-สกุล (en) : MR.PATTAYA  BOONYARUNG
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0879491206  
อีเมล์ : pattaya4249@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4585  
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/12/2549  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านหนองวัวชุม 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : การงานอาชีพ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-