ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางปรารี  คงโนนกอก
ชื่อ-สกุล (en) : Praree  Kongnonkok
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0828444616  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 3886  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/08/2547  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านกุดแคนโนนมันปลา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ สังคมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-