ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพยัญ  ผาบสิมมา
ชื่อ-สกุล (en) : PAYAN  PHAPSIMMA
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0857526819  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 4364  
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/11/2549  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านหนองวัวชุม 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ระดับ ป.บัณฑิต
วิชาเอก : วท.บ. เกษตรศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-