ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉัตรสุดา  จามน้อยพรม
ชื่อ-สกุล (en) : CHATSUDA  JAMNOIPOM
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0878614350  
อีเมล์ : yui_chatsuda@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 3906  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/02/2558  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านหนองบัวเงิน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาไทย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
25/08/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 127 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 5
23/08/2560
12/09/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
เล่ม 127 ตอนที่ 6 ข หน้าที่ 127 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 57
19/09/2560