ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวนัยนา  แพงศรี
ชื่อ-สกุล (en) : Naiyana  Pangsree
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0845324471  
อีเมล์ : naiyany4471@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 6658  
ว.ด.ป.บรรจุ : 22/09/2551  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านหนองแคนดอนสนุก 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาอังกฤษ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-