ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวบุณยนุช  อุปสัย
ชื่อ-สกุล (en) : Bunyanuch   Uppasa
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 092-2816429  
อีเมล์ : boonyanuch.amfaiiz@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 6796  
ว.ด.ป.บรรจุ : 12/06/2560  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : บ้านกลุ่มพัฒนา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วท.บ. วิทยาศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนปลาย  
กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-