ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.หนองคาย เขต 2


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุทัศนา  เทียมพลกรัง
ชื่อ-สกุล (en) : Sutassana  Teamphonkrang
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 063-9461823  
อีเมล์ : sutassana08@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 0276731  
ว.ด.ป.บรรจุ : 19/12/2549  
สังกัด : สพป.หนองคาย เขต 2
โรงเรียน : ยูเนสโกสัมมนา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-