สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

118
โรงเรียนในสังกัด
10,268
จำนวนนักเรียน
1,026
จำนวนครูและบุคลากร
75
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 34
28.81
21 - 40 คน
 27
22.88
41 - 60 คน
 17
14.41
61 - 80 คน
 9
7.63
81 - 100 คน
 5
4.24
101 - 120 คน
 6
5.08
รวม
 98
83.05
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 12
10.17
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
1.69
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
2.54
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 3
2.54
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 118
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 98 แห่ง 83.05%

83.05%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 17 แห่ง 14.41%

14.41%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 3 แห่ง 2.54%

2.54%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 0 แห่ง 0.00%

0.00%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 86 แห่ง 72.88%

72.88%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 แห่ง 16.10%

16.10%

ประถมศึกษา จำนวน 11 แห่ง 9.32%

9.32%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง 1.69%

1.69%
รายละเอียดทั้งหมด