สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

118
โรงเรียนในสังกัด
10,612
จำนวนนักเรียน
1,041
จำนวนครูและบุคลากร
75
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 32
27.12
21 - 40 คน
 25
21.19
41 - 60 คน
 15
12.71
61 - 80 คน
 14
11.86
81 - 100 คน
 7
5.93
101 - 120 คน
 4
3.39
รวม
 97
82.20
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 13
11.02
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 2
1.69
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
2.54
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.69
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.85
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 118
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 97 แห่ง 82.20%

82.20%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 18 แห่ง 15.25%

15.25%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง 1.69%

1.69%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.85%

0.85%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 87 แห่ง 73.73%

73.73%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 19 แห่ง 16.10%

16.10%

ประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง 8.47%

8.47%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 แห่ง 1.69%

1.69%
รายละเอียดทั้งหมด