สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

120
โรงเรียนในสังกัด
11,033
จำนวนนักเรียน
1,062
จำนวนครูและบุคลากร
79
บุคลากร สพท.
ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 31
25.83
21 - 40 คน
 27
22.50
41 - 60 คน
 16
13.33
61 - 80 คน
 13
10.83
81 - 100 คน
 7
5.83
101 - 120 คน
 3
2.50
รวม
 96
80.00
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 18
15.00
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 3
2.50
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 2
1.67
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 1
0.83
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 120
100.00
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

นักเรียน 120 คน ลงมา จำนวน 96 แห่ง 80.00%

80.00%

นักเรียน 121 - 499 คน จำนวน 21 แห่ง 17.50%

17.50%

นักเรียน 500 - 1499 คน จำนวน 2 แห่ง 1.67%

1.67%

นักเรียน 1500 คน ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง 0.83%

0.83%
รายละเอียดทั้งหมด
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 89 แห่ง 74.17%

74.17%

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 แห่ง 16.67%

16.67%

ประถมศึกษา จำนวน 10 แห่ง 8.33%

8.33%

ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 แห่ง 0.83%

0.83%
รายละเอียดทั้งหมด