ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


1,033 คน

ครูและบุคลากร

63 คน

ผอ.รร.

8 คน

รอง ผอ.รร.

546 คน

ครู

82 คน

ครูผู้ช่วย

2 คน

บุคลากร 38(2)

34 คน

ลูกจ้างประจำ

16 คน

พนักงานราชการ

208 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

79 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

3 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
184
510
694
0
2
2
34
0
34
9
7
16
88
202
290
315
721
1,036