ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


1,040 คน

ครูและบุคลากร

65 คน

ผอ.รร.

9 คน

รอง ผอ.รร.

557 คน

ครู

82 คน

ครูผู้ช่วย

3 คน

บุคลากร 38(2)

34 คน

ลูกจ้างประจำ

16 คน

พนักงานราชการ

205 คน

ลูกจ้าง(งบ สพฐ.)

75 คน

ลูกจ้าง(งบ รร.)

3 คน

ลูกจ้างอื่นๆ


จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทตำแหน่ง ในโรงเรียน
ข้าราชการครู
บุคลากร38ค(2)
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งหมด
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
186
521
707
1
2
3
34
0
34
10
6
16
84
199
283
315
728
1,043