ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 284 คน กลุ่มสาระ ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวสุพรรณี แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกนกวรรณ รู้จักร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นายอัจฉริยะ วงศ์ศิริ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวชญานิศ ละอินทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวจิรัชญา เกียรติภัทราภรณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010005 วัดต้นไคร้ นางสุรีย์พร ธรรมสรางกูร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางอัมพร ไชยเกิด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางวันดี คำแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางอนงวรรณ เชียงวงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางศรัญญา หงษ์หนึ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวภาณุมาศ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุนทราภรณ์ ปัญหา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวอมรรัตน์ คำพับ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวภาวิณี ผาศักดิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นายเกษมศักดิ์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวปาณิสรา เวียงนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายพฤทธิกร สุรีย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธวัลรัตน์ วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาววดี ถาวรรณา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010015 อนุบาลแพร่ นางญาณิน สีตนไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุรภัส สวนดอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุรีย์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอัมพร คำมีศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางลาวัลย์ ฉลอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุมาลี ผสมทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุทิน ฝักฝ่าย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปรานอม พันธุ์เลิศเมธี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสิรินทร์ พรมรังกา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวปริญญา สายซอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนัทศิญา พุ่มวัชระ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปราณีย์ วีระชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรชาภา อุมารังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศรีรัตน์ เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางภัทราวดี จันทรพัชร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพภัสสร ปานหมอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนาถลดา พิกุลทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวกรรณิการ์ อุปนันชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องพืช ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางอัญชลี ถิ่นสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางดวงคำ สุคันธมาลา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาววิมลวัลย์ ศรีใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร ใจดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายพาณิชย์ อินทร์จันทร์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวศุภนิดา พรวนเจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวกชกร จินะโสต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพลิน ดอกเข็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางประทุม ปัพรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางลำดวน สาสูงเนิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศศิพิมพ์ ขึมจันทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอำภา สุทธจ้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายธีรพล ทรัพย์ทวี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางเกศวรางค์ นุ่มนวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางอรสา จันกัน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวสาวิตรี บัญญัติโลก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางปัทมาภรณ์ หงษ์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นายเกษม ถิ่นแก้ว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางวนิดา อ้นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางสาวมณฑลี เศรษฐวนิชย์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางอนุสรา คำพันธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางกุลวิมล อินทนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางเยาวเรศ วันอิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางพิมพ์ชนก สิงห์ซอม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวนันทา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวปวีณ์นุช มะทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) ว่าที่ ร.ต.อัญชลี สวนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวธัญลักษณ์ ใจดี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสุกันยา พวงลำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางทวีรัตน์ แก้ววิเชียร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางวารีย์ วันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวเกศินี สอนสีดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายชำนาญ แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางกรวิกา เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวพรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวกนกวรรณ สิทธิศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางพิสมัย แก้วทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นางสุจินตนา ปินตากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปภาดา กรุงศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาววิภาวรรณ ศรียงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นางธนันดา สุริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวพรพิมล งานขยัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นายธีรพล ดุเหว่า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวประภาสิริ สุทธวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางนิตยา ยุทะแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางฟองจันทร์ ข้ามหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางปฐมพร ดวงสี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางผ่องศรี ดวงคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวอทิตยา ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวสิรินดา อยู่ทิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นายวีรพันธ์ ประมายันต์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวบุหงา อุปนันชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010050 บ้านนาคูหา นางภมรวรรณ แจ้งชูศักดิ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางพิชญ์ญา ดีแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางกิตตินันท์ เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางลภัสดา กาญจนงษ์ชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางสาวอัฉราพร ครื้มกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) นางจิระนันท์ กอปรกุศล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางกนกวรรณ อาสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวสุจิตรา วรินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางธัญญลักษณ์ มั่นเหมาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวนฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบุญปั๋น แสนบ่อ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางบานเทียน ต่างใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางศิริวรรณ ธนานุศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางดารินทร์ ซื่อตรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางวิไลพร มูลผึ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาวกฤษณา เหมืองแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาววาสนา ชุ่มใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสาวนัฐชฎาภรณ์ แนวณรงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางสิรินธร แสนเสมอ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นางณัฐพัชญ์ ลิมปนารักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑารัตน์ โกสินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางกุลธิดา อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิลวรรณ นันตาแสง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสุดธิรา ขุนคลัง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวนิภาภรณ์ แสนกือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายวรายุทธ์ ตุ้ยดา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางประวีณา ฟั่นเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาววาริณี คำร้อย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวปนัดดา หลินเจริญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางปัทมา ต๊ะเรียน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายธวัชชัย โสภารัตกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวกรรณิการ์ สินธุชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายยอดยิ่ง ฬาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวชัญญานุช กรุณาหล่าย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นายภานุพงค์ ดวงจิตต์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายวิชิต สุขมี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นางจีราวรรณ ตนะวิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายนิยม วิรัตนชัยวรรณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางขวัญเรือน มหาศรานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นางภิญญาพัชญ์ นันตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายจิรวัฒน์ วาสนะตระกูล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางลัดดาวัลย์ กาญจนภาคิน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกลอยใจ หงษ์ร่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นางสาวจันทกานติ์ กาสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) นางจันจิรา พรวญหาญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางธารทอง คมแหลม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางศิรัสพิมญชุ์ ฐิตะภัทรพงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางปราณี อุสาห์รัมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายอิสระ เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาววนิดา เสียงหวาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวศรสวรรค์ ชมภูอิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวปิยวรรณ เพาะปลูก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวปาริฉัตร สินธุวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางพนมไพร ทองคุ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางนงคราญ วรแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสิทธิพร ธงสิบสี่ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางฑาริการ์ ลือราช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายบรรจง เวียงยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางวรารัตน์ เนื่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางกนกกาญจน์ โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสุมิตรา โนรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววารุณี รัดน้ำหิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายปฏิพัทธิ์ เครือนาค ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวปุณิกา ใจยวน ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางแสงจันทร์ หลงเวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวพรภิรมย์ สายโรจน์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวสุกฤตา ธรรมลังกา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010109 บ้านแม่แรม นายชาญวิทย์ แซ่โซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางนงค์เยาว์ ศรทรง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอำนวย อรุณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวชลธิชา ถิ่นถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางอรพรรณ ปราบสงบ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางปวีณา วงศ์กัณหา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางอุทุมพร คำเขียว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสุมาลี ศรีใหญ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายธีระ เพาะเจาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางนัยน์ปพร ใจเดช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายชาติชาย อินตานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวสุดารัตน์ กำยาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวเกศินี ธรรมโม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววชิราภรณ์ ยาพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเพ็ญศรี พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฐณพร อุทัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเอมอร รัตนพิบูลวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสร้อยทอง รักพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริพร เมืองมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวอรลักษณา ทิพย์รักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางยุพาภรณ์ นันตาแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววิศารัตน์ ศรียงค์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวธัญพิมล คำต้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวนิพาดา จีทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวศศิวิณี บุญสิทธิ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวมุกดา สะเอียบคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกรวรรณ ใจเฉพาะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางกมลภัทร หงษ์ใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวพิไลพร ผลฟักแฟง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางอรวรรณ วงษ์รีย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ สารบุรุษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางศิริพร ชูชื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอุบลรัตน์ ล้ำเลิศ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางคนึง ขอนปง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายทวีศักดิ์ ชอบสะอาด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอุบลรัตน์ ใจสุดา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางรัตนา พิมพ์ทุม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวปรารถนา สวยรูป ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010123 บ้านแม่พร้าว นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายสุชาติ นันตาแสง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายรัฐพงษ์ ทานะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010123 บ้านแม่พร้าว นางชนิดาภา เบาใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายภาณุพงศ์ สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางฤทัยรัตน์ เพ็ชรหาญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวยุพิน มังคะละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวกรัณฑรัตน์ วงศ์สามสี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) นายพิษณุวัฒน์ เสาร์แดน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวน้ำทิพย์ มะลิลา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) ว่าที่ ร.ต.หญิงศุภวรรณ ผัดขัน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางพิศมัย พักตรผิว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสาววิชชุลดา กรุงศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรโชติ หล่ายโท้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายธีรวัฒน์ คำปิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางปุณณัตฌา เตชวงค์ ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางวรพีรานันท์ ฐานะปัญญากุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางสาววันวิสา ธงสิบเจ็ด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางวชิราภรณ์ ใจฉกาจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางรุ่งทิพย์ ร่องพืช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายธนะ ชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวยุพารัตน์ คำเปล่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายนฤเบศ ดอนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวสุรีย์พร ร่องดุสิต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางธัญญารัตน์ ขอบรูป ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางชวนพิศ ขาวงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางสาวอรณี วงค์ทำนา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสุสิริ ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางรจนา ชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสุดา พิทักษ์วาปี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสาวเจษฎาพร ผาสุข ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางภัควิภา เค้าฝาย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นายสมบูรณ์ ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสุวรรณา หงษ์สามสิบเจ็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวสัจจา ใจกุม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางพรพิมล ใจยิ้ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสุขใจ ฆ้องคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางกรวิการ์ คารวะวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางทัศนีย์ ต่างประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นางบัวลอย พริบไหว ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นายพิทักษ์ ปวงกันคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) นางโสพิศ บัวสุข ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายวิสุทธิ์ พิทยากิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสุภารัตน์ แสนปัญญา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางมณเฑียร พันธุ์เวช ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสาวพิชญธิดา แก้วเกิด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสุนีย์ คุ้มฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นายธัญธเนศ เวชขลัง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสุรัสสา ปัญญาทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนันทิยา มะหิงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นายสุรศักดิ์ นามเผ้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นายดำเนิน แลโค้ง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศุภรัตน์ ปะทะดวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวเขมิกา วังคะออม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางอารีรัตน์ ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นายวรกาญ วันราชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางนงนุช บุญเรืองศักดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางสาวปรียานุช ยาวิลาศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นายพงศกร มาระสาร จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวนันทา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางยุพารัตน์ พรหมสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวอภิสรา พุ่มพวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายวิเชียร ไชยบุญทา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นางสาวสุภาคินี ศรียงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายสุวัชชัย เลิศประเสริฐ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นายรัฐชานนท์ ส่วนบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสาวสุพิชญากร ศรีใจอินทร์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางสายทอง จันทอน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางสาวนิภาพรรณ ปัญญามา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายไกรเลิศ วงศ์สิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางนงค์ยา กันจะนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางนงเยาว์ รัตน์ทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวนิตยา จิตพยัค ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวธมลวรรณ ฝั้นสัญจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายกิตติศัพท์ ราชสิกข์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางศิริพรรณ สืบหงษ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวญาณภา โสภารัตนากูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)