ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 263 คน กลุ่มสาระ -

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) นายอัศวราช กาศจักร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวณิชชา เฉลิมเลิ้ม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวสุพัตรา รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010005 วัดต้นไคร้ นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางรุ่งนภา อ๊อดเอก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010005 วัดต้นไคร้ นางศิริพร ดวงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายมานพ คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวปัญชิกา คำเขียว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสุมิตรา เสียงหวาน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวเกวลี ขันตี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวกุลรภัส คำยวง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010015 อนุบาลแพร่ นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางราตรี กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสายหยุด เบาใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษกร กันนา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาววันวิสา ม่วงทอง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุพิชญา หงษ์ทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอำนวย ตาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010015 อนุบาลแพร่ นายทินวร คงทน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมศักดิ์ เมติกัน ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายสุรศักดิ์ สบายสุข ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นายจิรพงษ์ เสียงดี ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวสุภาวดี ท้าวพันวงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางสาวบุณยาพร กอบเงิน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายพิเชษฐ กอนสัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นางกัลยาณี ฉลอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวอมรรัตน์ ยาวิปา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายสำรวย คำยวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเอมอร คุณาคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายชากฤษณ์ ฉัตรเตชะ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายพายัพ จรจันทร์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายสมาน ฝักบัว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010021 บ้านในเวียง นายสุรพล แก้วติน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นายวีระ พริบไหว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010021 บ้านในเวียง นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุธีรัตน์ นนท์ตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายสุรินทร์ กองโกย ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวมยุรีภรณ์ ถิ่นสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นายอุดร บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพย์ภากร แก้วอิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางสาคร วุฒิรักรังสรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายผจญ วิเชียรกัณทา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายภัคณวัฒน์ สว่างเมืองวรกุล ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวพิรดา สุกพันธ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวขวัญฤทัย ช่างไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายมนัส คนธรรพ์ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางสาวบุษบา มะโนรส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายบริสุทธื์ ขวารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวสุกัญญา อะทะเสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายสมาน เขียวแก้ว ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสุดสวาท พัฒนสารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาววิไลพร​ ต่อเขต ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวภคพร แสนอินทร์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายเกตุ สุธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายวีรพงศ์ วีระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวฉัตรชนันทร์ ท่วงที เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นายสมพร แก้วมะณีบุตร ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) นางเนตรนภา บุตตะเคียน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสุรีย์พร พงศ์พุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายสมบูรณ์ ปัญญาเหมือง ช่างปูนชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสิรินรักษ์ หมอนเขื่อน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นายวิรัตน์ ยาสุปิ ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010049 บ้านแม่แคม นางสาวศิริอาสา ยาสุปิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวรัตติยา อ่อนจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010050 บ้านนาคูหา นายสะวิน แนวนัน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010050 บ้านนาคูหา นางสาวพักตรา ราชไร่ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายนายณรงค์ ไชยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางวาสนา คำนาค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางธนาภรณ์ ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวพิมพ์วิภา แก้ววิเศษ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายณัฐชัย ทนันชัย ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสรัลรัตน์ ทนันชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายบุญเชิด ม้าอุตส่าห์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางเมทินี ใจไว ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010057 บ้านกาซ้อง นางเยาวเรศ ศรีมงคล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางอุดมพร ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาววาสนา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นายอนุชิต ใยดี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางนิสากร ศรียงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) นายภาณุกุล คำเหลือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายปราการ ท้าวพันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายสงกรานต์ โสภารัตน์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวภรณ์ทิพย์ กุลพรสิริปรีชา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายศุภกร ขึมจันทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสุภาภรณ์ ทองอิ่น ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นายวิสุทธิ์ อินขัด ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางสาวมะลิวัลย์ อ่วมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาววิสุดา กันหมุด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวอรพรรณ กุลพรสิริปรีชา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางสาวภัทราวรรณ ยศปา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางเจนจิรา ปิงสมุทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายอนันต์ ตายัน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางหฤทัยกาญจน์ ยศตระกูลสิริ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นายประดิษฐ์ ถิ่นแสน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายอดิศักดิ์ มาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010079 บ้านวังปึ้ง นายธีระพงษ์ ยอดตาคำ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นางสาวเกตน์นิภา คำถา พนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010079 บ้านวังปึ้ง นางสาวอรวรรณ ด้วงตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญลักษณ์ วาสนะตระกูล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายนพัตธร ยาจิตร นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางศรีสด จันทร์มา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกรรณิการ์ ปกเครือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวรมณีย์ สันป่าแก้ว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายเมทิน ริพล พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นางสาวสายลดา ไชยวรรณ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายซิง ถุงเงิน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายวินัย มีเมือง ช่างไม้ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายณัฏฐกิตติ์ ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายสุรพล แสนคำยวง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเกรียงไกร ขาวสะอาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวบุญพา พรหมณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางณัฐฐิญา มังกิตะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางดวงดาว ภูกา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางรัตนาภรณ์ แดนดงเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เชาวน์พยัคฆ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวสิริวัลยา คงเชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายประภาส โนรินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวนัฐธิชา มูลเมือง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสุภัคดิ์ กาเรือน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายสง่า โนรินทร์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางนเรศ อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวเอมอร ศรีวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายไพรัช ทีฆาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาว่เมธานี ทวีคุณ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางนิชาภา อุตรพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวศิริวรรณ มั่นคง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายยก เป็นดี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวจริญญา ธรรมประเสริฐ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวปาริฉัตร หางศร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวเสาวณีย์ จันต๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายจักรกฤษ ทองไหล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายชาญ ทองเจือ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางศิริพร ยอดจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010109 บ้านแม่แรม นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางพรพรรณ กันหมุด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายธนกฤต จ้อยเพ็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวสุจีรัตน์ ขวัญเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญญารัตน์ พริบไหว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010109 บ้านแม่แรม นายมนู แซ่ท้าว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นางสังวาลย์ ท้าววรรณชาติ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุจินต์ ใจคนึง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางมาลี วรรณสมพร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสุบิน ถิ่นอ่วน ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวสุนิษา เชียงหลวย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายประดิษฐ์ หล่ายแก้ว ช่างไม้ชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวทักษพร ปิติจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวช่อผกา ผาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวเกศสุดา ปิงหา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายณัฐพล ผิวอ่อน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นางสาวรวงผึ้ง วงศ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายบรรหาร อนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวเจนจิรา ประสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายสุพจน์ ประสานเมือง ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอนุสรา โลกคำลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางอรอนงค์ มะโนเมือง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายจำเนียร ทิพย์โสด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสุกัญญา ภิญโญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายนิคม บุญซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายพชร ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายสมเดช จันโท นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายคมสัน อินต๊ะปัญญา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางเจนจิรา ยะปะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายมิตร ทองปลิว ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวชนัญชิดา ธนานุศักดิ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวอรพรรณ มีพร้อม ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณัฐนารี วิชัยพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสุภาวรรณ ไชยวงค์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมศักดิ์ จันทร์คีรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010123 บ้านแม่พร้าว นางสาวมุกดา มังคะละ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010123 บ้านแม่พร้าว นายเอกชัย เละเซอะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายบุญยงค์ คำปิง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตนาภรณ์ ถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) นางธนาภรณ์ ผาทอง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายสุธี พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางมนฤดี ชอบสะอาด ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวลัดดาวรรณ สมเหมาะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวภัณฑิกา พรมทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายวิทยา บุญทิพย์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวภคพร เสียงดี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) นางสาวนวพร สะเอียบคง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายอัครวัฒน์ ชุ่มเชย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางยุพิน คำบุญเรือง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสุภกานนท์ คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นายกมล กุมภวรรณ ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นายสุทธนากร ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นางสาวดวงฤทัย ธรรมสอน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นายสุรชัย เดชสิริยาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายพิชญุตม์ คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวเมธาพร แก้วจันทร์เป็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวจุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายพรชัย มันทะเล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางชุลีรัตน์ ขอนพิกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางเพ็ญนภา ขาวกิจไพศาล เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายสมพงษ์ กันหาเที่ยง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางวิไลวรรณ กันหาเที่ยง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นางสาวสาวิตรี ปฏิเสน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) นายวิชัย ขอนพันธ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นายสายนต์ ธรรมลังกา ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวอัญญมณี ธรรมลังกา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางณัชชารีย์ ขอนดอก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นายเสริม กันตรี ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสาวเจษฎาพร ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นายสมพจน์ ใจตุรงค์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวชฎาพร ช่างทองเก่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวจุฑามาศ ไข่ทา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายธนวัฒน์ คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายภูมิธวิชญ์ ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายเด่น ขวัญอยู่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาวธันยนันท์ สกุลโรจนรัตน์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010142 บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) นายสมเกียรติ ประเวช ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางอนิญชกาญจน์ เสาร์แดน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาววลินดา รสชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาวกาญจนา ใจจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางนิตยา วังกาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นายสุรพงษ์ ยารังษี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นายวิลัน จองแค ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างประจำ
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวสิรภัทร แบ่งทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) นางสาวเจนจิรา ราชสิกข์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสมคิด วิหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสาวสิริวิภา สุวรรณพงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสาวภัทราภรณ์ ปะละใจ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นายเอกพงษ์ คำสวัสดิ์วงศ์ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายอนุสรณ์ พุทธจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวสุภาวดี พิมสาร ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายจำรัส สุริยะทัศน์ ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)