ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 82 คน กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาววิภาวี ทิพย์โพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวพรรลิณี รัตนพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นางสาวกัญญ์ศิริ วิระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางจริยา มะโนรส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุภัทรา ศรีระวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอุษณีย์ อินทรชิต ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจำเนียร รัตนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางปริชาติ ตาคำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสุดารัตน์ กรุณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางรัชนก อวรรณา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายชุติเดช เดชาธนาโยธิน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวอนันตญา คำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกชกร ชมภู ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภาวดี กาวีวล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางยุพิน อินภิบาล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสุภมาส ชัยชุมภู ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณพิชญ์ กวางวิเศษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายกิตติชัย กิตติสมร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทิพย์สุดา ใจปัญญา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวศรัญญา ปัญญาส่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปวีณา สง่าศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัลยกร อิ่นคำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายสมคิด ฝาเรือนดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายธวัชชัย นาห้วย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นางสาวศศิวิมล กวาวสาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางวรุณพันธ์ ดาวดาษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางธนภรณ์ นันท์ชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางอุบลรัตน์ ใจดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางปราณี งามสวย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางวราพร พงศ์อนันตกูล ครู ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นายนิรันดร์ ธิมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวกมลวรรณ ดาดั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นางสุทธาทิพย์ ขุนพรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจริยา ศรีอินทร์ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายสมยศ ปินะสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010071 บ้านป่ากล้วย นางสาวอรุณวรรณ ประดิษฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายณัฐพงศ์ ถิ่นจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจิตตมาส ไชยสาร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) นายทศพล ภิญโญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายพุทธทรง พนมมิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวจิรชยา อัฐวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางกนิษฐา กึกก้อง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางปพิชญา ถิ่นสืบ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวภัทรพร พันธุ์อุดมศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายมาโนช บุญคุ้ม ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางจุไรรัตน์ จิตต์บุญ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวสุวิมล ใจใส่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาวพวงพร กันทะวงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นางสาววรินยุพา ฝั้นสัญจร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางอัมรินทร์ ปินนิล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายเสน่ห์ รัตนชมภู ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายวัชรพงศ์ นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววรรณิภา ศฤงฆาร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010109 บ้านแม่แรม นายชาญวิทย์ แซ่โซ้ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวพิมลพรรณ ยาพรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนริศรา เขื่อนเพชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายเกียรติศักดิ์ ไชยโย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายณรงค์วิทย์ สนิทวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวชนม์นิภา ต๊ะม่าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวพรชิวา วงค์คำช่วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางรสสุคนธ์ ศรีธินนท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางจินดา ทองภักดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุภาวดี เทพริยา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศิริรักษ์ ทองไหล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายพลวัฒน์ คะมะณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายวีรชัย ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาววิภาพร หลงศักดิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายบุญถนอม ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายวิวัฒน์ ร่องระกำ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวธนัชพร ตันมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายวันเฉลิม กองแก้ว ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวเพ็ญนภา ธนูแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010136 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวสายฝน ขอนขะแจะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางฉันทนา โลกคำลือ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาววิภาพร กุณวงค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) นายเจตดิลก ศรีคำภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นางสาวกรรณิการ์ ธนูแก้ว ครู ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู