ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 80 คน กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายเอก ลือโฮ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายธนภัทร พรหมขันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010015 อนุบาลแพร่ นางนพพร แบ่งทิศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางศุจินันท์ เสนาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางวริทธิ์นันท์ จันทร์สี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางอรพินทร์ ชุ่มเชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวดาริน เขื่อนเก้า ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางเบญจมาศ ชัยวรรณคุปต์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางดวงตา น้อยทา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวนารีรัตน์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสรัลนุช ผลาเมธากูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวมลชยา กาศอินตา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศรีสกุล วิหก ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนิพร ฟ้าเลื่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางรำเพียร ขันแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายวิชัด บางศรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวรติรัตน์ บุญดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพรรณทิพา เทียมตา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายชูชัย ปาคา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวลัดดา เป็งใจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางจรัสศรี เวียงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายขจรศักดิ์ ขัติโย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวกนกพร สินธุวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวเจนจิรา โลกคำลือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวนันทรัตน์ ดุเหว่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสาวมลธิรา ปวงจันทร์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) นางพรทิพย์ นาแหลม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายกุลดิลก เดชรัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวอุทุมพร ทนันชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสาวอังศุมาลิน วรรณวงศ์กา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายพุฒนารท แก้วสงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางกัลยา โอดเฮิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวนาฎชนก ยี่เผติ๊บ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายบัญชา แก้วแสนเมือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางจินดา ภมรคนธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางพิรญาณ์ เกิดกุล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางวันดี มะโนรา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายเดี่ยว จันสอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวอมาวสี สันคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสมภพ ถาแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) นางจารุวรรณ ทวรัตน์จารุวงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวชวีพร คชสินธ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางรัตติยาพร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาววริศรา แผ้วเกษม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางอัญชลีพร นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพรประชา สุดแดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวชไมพร ไชยบัวแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายพงศภัค วรภิรักษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรีสิริ วิชารักษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสุทธิลักษณ์ โสภารัตนากูล ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายนิรันดร์ แม่หล่าย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายเมธี เมฆสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวศิริพัฒน์ บุญยัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายโสภณ แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวรัชนีกร คนเที่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุนทร พลพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวฉวีวรรณ เกยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางอินทิรา จองแค ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาววิภาวรรณ สุพรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวกมลธิดา ป๋องสลัด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวกัลยาณี วีระคำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางลักษิกา คำทิพย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางอมรรัตน์ ศิริตัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวชนกานต์ ขันทะบุตร ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายกุลธวัช อิทธิศักดิกร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายคเณศ คะชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นางสาวชุติมา การินตา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางอารีรัตน์ หงษ์สามสิบเจ็ด ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวคณิตา สุถาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางจารุวรรณ ปินะสุ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายชัยนาท กันทาแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางฐิติวรดา ฤาชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นายพยงค์ จิตประสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางดวงธิดา มหาวัน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู