ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 47 คน กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวปภัสนันท์ คงยืน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาวกรองกาญจน์ บรรเลง ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางยมนา จิตรใจ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษราภรณ์ วิเศษ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายประดิษฐ์ กาทองทุ่ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวลภัสรดา เป็นใจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมยุรีย์ อัฐวงศ์ ครู เชี่ยวชาญ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางทัศนีย์ สินธุวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางศิริพร สันคม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายคมกริช ทรวงแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสุชีลา ชัยพลังฤทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางดลพร แสนมงคล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางภัทรฤดี ดาวดึงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวกัญสิยาณี ใจฉ่ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายจำรัส จันภิรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวสุรีย์วัล มะโนโฮ้ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวปราณี หมื่นประเสริฐ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010071 บ้านป่ากล้วย นายประหยัด แก้วกุณฑล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางกมลพร ศรีใจวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวธัญญารัตน์ สวนจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวนิภาพร ปัญญาแฝง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวกวินธิดา คำอภิวงศ์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสงคราม ปันรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางอนงค์วรรณ พรหมมินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพิมลรัตน์ ดาวดึงษ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นางสังวาลย์ ปัทม์ธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมไชยางกูร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววรรณิกา พงศาวิภาวัฒน์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010109 บ้านแม่แรม นางบุญชุม เดือนดาว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายภาณุมาศ กสิยะพัท ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางปิยนุช ชุ่มเย็น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวศรัณย์รัชต์ ใจวรรณ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธวัชภูมิ ขำหรุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ ก้อนแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตติกาล โลกคำลือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางปรานอม ปทุมวิง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวถิรพร ขวัญเมือง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาววนิดา สะเอียบคง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายชาญชัย สีแดด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) นางจารุวรรณ วารีกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาววลัยพรรณ ศรีธิเลข ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายพิทักษ์ ทองแท้ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายจักรกฤษณ์ ม่วงรัก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสาวณัฐกานต์ สุขเกษม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)