ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 20 คน กลุ่มสาระ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายศราวุฒิ จินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายมานิตย์ แก้วบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายทวีทรัพย์ โท๊ะยะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศิริวัฒน์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางชนิดาภา คำปัญจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางนงนุช เหมืองทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายกฤษฎา ศรีวงษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพวรรณ จันทร์เพ็ญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) นางสุกัญญา อุทังกาศ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสงกรานต์ ตักเตือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายณพัชร บรรลือ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายระพีร์พัชญ์ ปันสุพฤกษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววิภาภรณ์ ยะปะนันท์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายนิคม อ่อนศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางเกษร สวัยษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวจิราภรณ์ จิตต์มณีธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายจารึก ใจเพ็ชร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายทวีเกียรติ คำปลิว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายยุทธชัย สักลอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู