ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 31 คน กลุ่มสาระ สุขศึกษา พลศึกษา

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010005 วัดต้นไคร้ นายพงศกร นาสาร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) นายราเชน สุตาต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสายันต์ หอมขจร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนัทธียา ตันไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาววาสนา เดชธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวพิมพา วงศ์หาญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณรงค์ ด่านตระกูล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นางสาวพรรณิการ์ เทพเมือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นายอุทัย ใจน้ำ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นายพงษภัทร ตันมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางกฤตพร ชมภูทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) นายสามารถ อยู่ทิม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเดชชาติ สิทธิยศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายศานิต เภาอ่อน ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) นายอนุชา โนรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายบูชิต สอนอุ่น ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรหมธิดา วรรคตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสุชาติ ภูดินทราย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายมังกร ท้าววรรณชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายอภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวชลธิชา สุนนนาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวนรารัตน์ รัตนะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายเกียรติศักดิ์ ชัยแขม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายบัญชา ผัดขัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายชยพล ถุงพลอย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายนนฑิวัฒน์ เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นายปิยะวัฒน์ คำอภิวงศ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายภาสกร จิตพยัค ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายภานุวิชญ์ ชมภูทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายศุภกิจ จิตตางกุูร ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)