ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 45 คน กลุ่มสาระ การงานอาชีพ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสมหมาย อนุกูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางนันท์นภัส อนามา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางบุษยา สุขวุฒิไชย ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายสมพงษ์ ปิติจะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายวัชรพันธ์ ตันยงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายจุฑากร เคราะห์ดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายณัฐนนท์ ภู่แดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวลัดดาวัลย์ ประทีปะจิตติ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายเอกชัย พนะสันต์ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวพิกุล ไชยบุญเรือง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010043 บ้านร่องฟอง นายยุรนันท์ บุญนิยม จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ อปท./หน่วยงานอื่น)
54010049 บ้านแม่แคม นายมนต์ชัย หมอนเขื่อน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายรุธัช แก้วโมลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายดุลปุริน คลี่ใบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นางกรรณิการ์ แสนทวีสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายกิตติฤกษ์ ชัยนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายอุดร มะโนเนือง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) นายสุรชัย ทะสุตะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายเทวินทร์ ภูกา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาววราภรณ์ วรินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายวรพงษ์ สุกใส ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายธนพล วงศ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก ว่าที่ร้อยตรีไพภร มุ่งดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายชงกล วังกาษร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010109 บ้านแม่แรม นายอนุชิต อุปถัมภ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นายดีลาภ ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวมณีนุช ไชยทิศ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายสุรวุฒิ พุทธษร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางกรวรรณ กาบทุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายกิตต์พิทักษ์ คำปัญจะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายนพดล สิทธิวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายอภิชาติ รตจีน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางอัญชลี หล้าแก้ว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางณิชชาภัทร บาลไธสง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายรัตนชัย ศิริจันทร์คำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ เสียงดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย ปันเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางณัฐธินียา ปราบสงบ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวนันทรัฐ แสนกันทา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายยงยุทธ สุทธิดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู