ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 82 คน กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายชัชพงศ์ ขัดแก้ว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวมัณฑนา จำปา ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางธนาภรณ์ ครองสุข ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางระพีพรรณ วรรณรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันนิกา ปัญญาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางจิดาภา ปันทะนันท์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกรรณิกา บุญซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกษมาภรณ์ ใจว่อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวภวิมล กาทองทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางมาลี ธรรมเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวประภาพร มะละสาร ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวกัญฐณา กันทะหงษ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวจิราวรรณ พร้อมญาติ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางเสาวนา นันทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวธัญญภคนันท์ เวียงทอง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นายวีระพงษ์ ม้าเพ็ง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวณัฐวดี จันทร์ชมภู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวสุธิดา ศรชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายศราวุธ เกษามา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นางสาวอรทัย แรกเรียง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010043 บ้านร่องฟอง นางสาวขนิษฐ์ชญาน์ ฤทธิ์กาลศิลา ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นายธนิต มูลเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวภคพร บรรเลง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายวีระพล ถิ่นกวาว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวชนากานต์ เจตสิริโรจน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) นางปราณฤทัย ปรีดี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางรจนา เนียมจิตร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางศุภรา บุญชาญ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ชนก อริยะศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางเด่นนภา แหวนทอง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) นางสาววาสนา กาสาร ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวอมรรัตน์ เลาหล้า ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวจริญญา หมดมลทิน ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายทศพร จันแดง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสายฝน โตยิ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวปิยรัตน์ อินนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวนุจรี อองกุลนะ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางลำภู ชาประชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเสน่ห์ น้อยขัน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายภาณุกูล เศวตกิตติ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวมานิตา กฤษดาพาณิชกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายอนุพงศ์ ยองใย ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวสุวภรณ์ วุฒิจูรีพันธุ์ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสุภาวดี ศรีบุตร ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวผกาวดี ใจวิถี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาววันนิสา ป้อมูล ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพจนันทน์ จารุเลิศพิศุทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวณิชา มาลยเวช ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางรุ่งพิทยา ชัยศรีมา ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางจิตรลัดดา นันทเสรี ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวฉัตรมณี บุตรกระจ่าง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายธีระพงษ์ ลัดดา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวศุภวรรณ เอกกุล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวลัชชา พุทธลก ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางสาวสุพัตรา แก้วแกมเกษ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายกิตตินันท์ ศรียงค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางกมลวรรณ ธนาสิทธิรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสมร ขันธ์สุวรรณ ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวอรวรรณ พรหมอยู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณโรงเรียนจ้างเอง)
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นายสันติราษฎร์ อะทะไชย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางแสงเดือน อ่องสว่าง ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นางดวงใจ ดวงแสง ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) นางสาวดวงเนตร อินจันทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวทิพรัตน์ อุดม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวสุวรรณา ศรีสำราญ ครู ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางศิรินาถ ต๊อดแก้ว ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวปรียาพร แซ่ซ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางสาวธนียา สีคำยอด ครู ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายปรีชา แก้วปาเฟือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางศุภรา ปะละใจ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010151 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) นางเฉลา กรรณิการ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวกนกวรรณ ศิริเลิศ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู