ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 68 คน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010003 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) นางสาวกาญจนา กัญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010010 รัฐราษฎร์บำรุง นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายมานพ บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010021 บ้านในเวียง นายสุรพล แก้วติน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวพัชรินทร์ สามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นายอุดร บุบผามาลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นายทวี มะทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นายอดุลย์ นาเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นายชำนาญ แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายสมบูรณ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010043 บ้านร่องฟอง นางเมตตา คำหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) ว่าที่ร้อยตรีไชยชาญ มณีกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางสาวจินตนา ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นายนายณรงค์ ไชยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นายรณยุทธ์ วงศ์พยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายจรัญ พันธ์กสิกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางอุดมพร ถิ่นทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางนิสากร ศรียงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นายปราการ ท้าวพันวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายรังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010072 บ้านห้วยอ้อย นางสาวศิริขวัญ ปัดเปา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010074 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) นายบุญมา ศรีระวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010079 บ้านวังปึ้ง นายอดิศักดิ์ มาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
54010080 บ้านทุ่งคัวะ นายเด็จจพงษ์ กาญจนพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นายสงวน จันทอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010086 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) นายสุวรรณ หลายกิจพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นายธวัชชัย วังคะออม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นายสุวิทย์ แบ่งทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายสุเมศวร์ พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายไพรัช ทีฆาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายโสภณ สุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นายอนันต์ หมดห่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นายอิทธิภัทร ธิฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายคมสัน ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นายบรรหาร อนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายวิวัฒน์ ทองภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายนิคม บุญซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) นางสาวมุกดา สะเอียบคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) นายบุญถนอม ตันจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010123 บ้านแม่พร้าว นายกันตพิชญ์ สีตนไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นายนัธทวัฒน์ ขัติสะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายสุธี พาทีทิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010129 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) นายพีรวัฒน์ ดีพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) นางสุภกานนท์ คงทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) นายสุทธนากร ปิลาผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นายพิชญุตม์ คงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายไพทูรย์ เกิดกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นายอนุชิต พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010139 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายธนวัฒน์ คำลือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010144 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) นายปรีชา แก้วปาเฟือย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาววลินดา รสชา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ข้าราชการครู
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) นายสาโรช เกิดทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายอนุสรณ์ พุทธจร ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการครู