ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 15 คน ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายธนภัทร พรหมขันธ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาวประภาพร ใจดี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นายกุลดิลก เดชรัตน์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายพุฒนารท แก้วสงค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นายเดชชาติ สิทธิยศ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาววนิดา เสียงหวาน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายชัยยุทธิ์ ชาติสิงห์ทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายภาณุกูล เศวตกิตติ์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาวสุกฤตา ธรรมลังกา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010109 บ้านแม่แรม นางธัญญารัตน์ พริบไหว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางยุพาภรณ์ นันตาแสง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010123 บ้านแม่พร้าว นายรัฐพงษ์ ทานะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางฤทัยรัตน์ เพ็ชรหาญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายบัญชา ผัดขัน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นายกิตติศัพท์ ราชสิกข์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ พนักงานราชการ