ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 30 คน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวสุพัตรา รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010005 วัดต้นไคร้ นางศิริพร ดวงใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นางสาวกรรภิรมย์ หนองหลิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางโนรี กาศเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010021 บ้านในเวียง นางสาวสุดาพร พงษ์มณี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) นางสาวทิพย์ภากร แก้วอิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010030 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) นางฐิติพร คณฑา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) นางสาวบุษบา มะโนรส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) นางลัดดาวัลย์ ด้วงไพร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010046 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) นางสุรีย์พร พงศ์พุฒิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010047 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) นางศจีรัตน์ อ้นจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010049 บ้านแม่แคม นางสาวศิริอาสา ยาสุปิ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางธนาภรณ์ ผาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) นางสาววาสนา เนื่องพืช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาวกมลวรรณ ดาดั่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพวงชมพู เหมืองอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) นางสาวมะลิวัลย์ อ่วมน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) นางสาวภัทราวรรณ ยศปา เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) นายณัฏฐกิตติ์ ได้พร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) นางสาวศรสวรรค์ ชมภูอิน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวเอมอร ศรีวิรัช เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นางสาวรวงผึ้ง วงศ์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวเจนจิรา ประสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นายพชร ไชยเขียว เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010124 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตนาภรณ์ ถาวร เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวรุ่งรัตน์ ไชยโย เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวจุฬาลักษณ์ สืบจากถิ่น เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) นางสาวเจษฎาพร ผาสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นายภูมิธวิชญ์ ถุงคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)
54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) นางนิตยา วังกาวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาณ สพฐ.)