ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 79 คน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภทบุคลากร รายละเอียด
54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) นางสาวอัจฉราพร โป่งแยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010005 วัดต้นไคร้ นางสาววิภาวี ทิพย์โพธิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) นายราเชน สุตาต๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) นายศราวุฒิ จินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวชนนิกานต์ สุกใส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวกันยารัตน์ เทพนม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010015 อนุบาลแพร่ นางสาวภวิมล กาทองทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010018 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นายทศพล เวียงคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) นางสาววิมลวัลย์ ศรีใจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นายศิริวัฒน์ แสงศิริ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวอินทุภา อินดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010020 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) นางสาวเกศศินี ทาระเนตร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) นางสาวกาญจนา จิตพยัค ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวสุธิดา ศรชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) นางสาวพิมพ์ชนก หงษ์เหาะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวจรัสศรี ใจน้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) นางสาวปวีณ์นุช มะทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวกนกวรรณ สิทธิศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) นางสาวพรรณิษา ทองดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010042 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) นายศราวุธ เกษามา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) นางสาวสิรินดา อยู่ทิม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) นางสาวภคพร บรรเลง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) นางสาวอัฉราพร ครื้มกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) นางสาวพัชราวดี กาวิชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวนฤพร กันสืบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) นางสาวชนากานต์ เจตสิริโรจน์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010061 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) นางสาวนัฐชฎาภรณ์ แนวณรงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010063 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) ว่าที่ ร.ต.หญิง จุฑารัตน์ โกสินทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) นางสาววราภรณ์ ธงชัยเลิศ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นายฉัตรชรินทร์ สว่างเมฆฤทธิ์ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010068 บ้านห้วยฮ่อม นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวพิมพ์ชนก อริยะศักดิ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010069 บ้านอ้อยวิทยาคาร นางสาวกรรณิการ์ สินธุชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010071 บ้านป่ากล้วย นางสาวอรุณวรรณ ประดิษฐ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาววรรณวิภา เอกจิตต์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) นางสาวธัญญารัตน์ สวนจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010091 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) นางสาวอมาวสี สันคม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพัชรกมล ม้าชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรหมธิดา วรรคตอน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นายสงกรานต์ ตักเตือน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาววราภรณ์ คำปินตา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010095 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) นางสาวพรทิพย์ นวลใจบุตร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010097 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) นายณพัชร บรรลือ ครูผู้ช่วย ปฏิบัติงาน ข้าราชการครู
54010098 บ้านใหม่จัดสรร นางสาวมานิตา กฤษดาพาณิชกุล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาวพรดนัย ทองคำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นางสาววิลาวรรณ ตุ้ยดี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010100 บ้านห้วยโรงนอก นายระพีร์พัชญ์ ปันสุพฤกษ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นายเฉลิมศักดิ์ สารแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) นางสาววริศรา แผ้วเกษม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางอัญชลีพร นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายศิริวัฒน์ ขาวฉลาด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวทิฆัมพร ทุ่งสงค์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวพรประชา สุดแดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายวัชรพงศ์ นัยนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวสุจีรัตน์ ขวัญเมือง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นายธนกฤต จ้อยเพ็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010109 บ้านแม่แรม นางสาวชไมพร ไชยบัวแก้ว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010110 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) นางสาวอัมรา จันฟู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) นางสาวชลธิชา ถิ่นถา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวศิริพัฒน์ บุญยัง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นายโสภณ แสงจันทร์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010112 ไทยรัฐวิทยา ๓๑ นางสาวช่อผกา ผาทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) นางสาวรัตติกาล โลกคำลือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวพรชิวา วงค์คำช่วย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวรัชนีกร คนเที่ยง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลังกา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นางวรัญญา สะเอียบคง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010116 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ นายพลวัฒน์ คะมะณี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) นางสาวนิพาดา จีทา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นางสาวเสาวณีย์ เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) นายคเณศ คะชา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) นางสาวเมธาพร แก้วจันทร์เป็ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นางสาวคณิตา สุถาลา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) นายนนฑิวัฒน์ เสาร์แดน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) นางพิวานันต์ ฝั้นเต็ม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) นายเจตดิลก ศรีคำภา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) นางสาวนันทิยา มะหิงษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) นางสาวสิริวิภา สุวรรณพงศ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู
54010152 บ้านหนองม่วงไข่ นางสาวธมลวรรณ ฝั้นสัญจร ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ข้าราชการครู