กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 8 กลุ่ม
ลำดับ
กลุ่มโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนครู/บุคลากร
ประธานกลุ่ม
1
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร
119
นายประสิทธิ์ อ้นจันทร์
2
กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
157
นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
3
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล
109
นายจรัญ พันธ์กสิกรรม
4
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย
146
นายบุญมา ศรีระวัตร
5
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร
107
นายปราการ ท้าวพันวงค์
6
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ
170
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
7
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี
156
นายคมสัน ธรรมสรางกูร
8
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่
69
นายอนุสรณ์ พุทธจร