โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)

30
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
6
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 2 พันเชิง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054599243 โทรสาร - อีเมล -
เว็บไซต์ puchcheng.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
19
11
30
รวมทั้งหมด
5
19
11
30
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน

100.00%