โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)

32
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
หมู่ที่ 1 หนองแขม ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054633031 โทรสาร อีเมล nongkham@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ nongkham.phrae1.in.th/

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
5
6
11
ประถมศึกษา
6
13
8
21
รวมทั้งหมด
8
18
14
32
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 11 คน

34.38%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 21 คน

65.63%