โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)

7
จำนวนนักเรียน
2
ห้องเรียน
0
ครู/บุคลากร
2
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
หมู่ที่ 6 บ้านใน ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054599241 โทรสาร 054599241 อีเมล ิbannai@phrae1.moe.go.th
เว็บไซต์ bannai.phrae1.in.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
2
4
3
7
รวมทั้งหมด
2
4
3
7
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 คน

100.00%