โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)

16
จำนวนนักเรียน
5
ห้องเรียน
1
ครู/บุคลากร
5
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
หมู่ที่ 9 นาตอง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 054550004 โทรสาร อีเมล
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
5
6
10
16
รวมทั้งหมด
5
6
10
16
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16 คน

100.00%